شرکت مدیریت بازرگانی نوین آسیا

همیاری نوین آسیا در حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

شرکت مدیریت بازرگانی نوین آسیا در راستای انجام مسئولیتهای اجتماعی خود، همواره در کنار موسسه خیریه محک کوشیده است در حد توان از دردها و آلام کودکان  تحت حمایت و خانواده های آنها بکاهد.

فرم ورودبازگشت به بالا